ACTIVITIES:

 • Đài phát thanh Quê Mẹ phỏng vấn Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Úc Châu. (Click here)
 • Cảm tưởng những bạn đạo dự khóa thanh lọc tại Thiền viện Hai Không. (Part I) (Part II)
 • Phụ diễn Văn nghệ tại Đại hội Duyên Lành Tự Thức. (Part I) (Part II) (Part III)
 • Tây Phang (Lời thơ: Tổ sư Đỗ Thuần Hậu, Nhạc Quách Vĩnh Thiện). (Click here)
 • Phỏng vấn Nhạc sĩ Phạm Vinh. (Thiền Ca)
 • Phỏng vấn Nhạc sĩ Châu Phố. (Thiền ca)
 • Sài Sòn Radio phỏng vấn Thiền sư Lương Sĩ Hằng. (Click Here)
 • Ký giả Trường Kỳ phỏng vấn Thiền sư Lương Sĩ Hằng. (Click here)
 • Bác sĩ Renee với cách trị bệnh tự nhiên. (Part 1) (Part 2) (Part 3)
 • LM Vũ Đình Trác: Sự Quân Bình Âm Dương Trong Bản Thể. (PartI) (Part II) (Part III)
 • Văn Nghệ tại Houston ngày 20 tháng 11 năm 1988 (Click here)
 • Bạn đạo Vô Vi xây dựng Cốc Thầy tại Thiền viện Hai Không. (Part I) (Part II)
 • Sinh hoạt của bạn đạo tại SanJose về việc "ăn đói". (Part I) (Part II)
 • Khánh thành Thiền đường Pomona tại Long Beach, tháng 7/1982. (Part I) (Part II)
 • Giải đáp những nghi vấn của bạn đạo T/Đ Tây Houston. (Part I) (Part II)
 • Sinh hoạt của bạn đạo Vô Vi tại Đại Hội Vô Vi kỳ 2. (Part I) (Part II)
 • Sinh hoạt tại Đại Hội Du Hành Tự Thức kỳ 2 (HongKong). (01) (02) (03) (04)
 • Văn nghệ của bạn đạo Úc Châu nhân khóa Tịnh khẩu năm 1993. (Click here)

THỰC HÀNH THUYẾT GIẢNG VẤN ĐẠO THIỀN CA