CẢM TƯỞNG VỀ PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP:

 1. Cảm tưởng của bạn đạo về Vô Vi.
 2. Cảm tưởng của những Chuyên Gia về Pháp Lý Vô Vi.  [Download]
 3. Cảm tưởng tại Đại hội Thực Hành Chất Phác, USA 2007.  [Download]
 4. Cảm tưởng tại Đại hội Hội Tụ Vinh Quang, Bangkok 2006: (Part I) (Part II)
  [Download Part I]  [Download Part II]
 5. Cảm tưởng tại Đại hội Hồi Sinh Sum Vầy, Singapore 2005:
  (Part I) (Part II) (Part III) (Part IV) (Part V) (Part VI)
  Download: [Part I] [Part II] [Part III] [Part IV] [Part V] [Part VI]
 6. Cảm tưởng về Đại hội Tình Trời Tận Độ, 2004:
  (English, French) [Download],   (Vietnamese) [Download]
 7. Cảm tưởng của bạn đạo tại Đại hội Đại Đồng Tu Tiến, 2003.
  (English, Vietnamese)  [Download]
 8. Cảm tưởng của bạn đạo về Đại hội Khí Giới Tình Thương, 2002:
  (B.đạo Mỹ) [D.L]   (B.đạo Việt Nam) [D.L]   (B.đạo Pháp) [D.L]
 9. Cảm tưởng tại Đại hội Dũng Hành, 2001 (English, Vietnamese, French):
  (Part I) [Download]   (Part II) [Download]   (Part III) [Download]


01    Tiếp trang 02