Sau đây là những liên kết web site của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, kính mời quí vị vui lòng tham khảo:

Xin lưu ý: Để cho máy của quí vị có thể coi được streaming video cũng như các chương trình được cấu tạo trong web này, quí vị cần download và install vào máy các phần mềm miễn phí sau đây:

Thành thật cám ơn quí vị viếng thăm vovijapan page.
Kính chúc quí vị tâm thân thường an lạc.

   Kính bái,
   Trần Kim Phượng
& Trần Xuân Hiệp