THIỀN CA VÔ VI:

CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG NÓI VỀ THIỀN CA VÔ VI:
01  02  03  04  05  Tú-Lan  Châu Phố  Phạm Vinh  text

 1. KaRaOKe!!!.
  • Cải Lương Hồ Quảng.
  • Tân nhạc.

 2. Video Thiền Ca.
  • Cải Lương Hồ Quảng.
  • Tân nhạc.
  • Vũ nhạc, Trống.

 3. Audio Thiền Ca.
  • Cải Lương Hồ Quảng
   & Vọng cổ.
  • Tân nhạc.
Phần phụ diễn văn nghệ tại Đại hội
Duyên Lành Tự Thức.
(Phần I) (Phần II) (Phần III)

PHƯƠNG PHÁP
HÀNH THIỀN
PHẦN THUYẾT
GIẢNG
PHẦN
VẤN ĐẠO