HỎI: Bạch Thầy, Thiền Định là gì và Thiền Giác là gì?

ĐÁP: Thiền Định là ngồi yên ổn cho phẳng lặng. Sau khi làm Pháp Luân là động hết tất cả cơ tạng rồi mới lập lại trật tự phẳng lặng. Khi các bạn làm Pháp Luân rồi, nó lung tung hết, rồi nhắm mắt nó hồi lại ánh sáng. Hình ảnh này, hình ảnh kia, đâu đó có trật tự. Thiền Giác: dùng ý chí của các bạn. Không phải ngồi thiền! Trông tôi nói đây mà các bạn hiểu đó là thiền giác. Dùng ý chí, mình muốn chuyển đi đâu để hiểu việc đó, chuyển đi đâu để làm việc đó, cứu độ phân thân. Làm việc trong thiền giác: thanh tịnh và hiểu.
Thưa, tức là phải đạt qua kết quả kêu bằng Thiền Định.
Phải. Nó đạt được rồi, trên kia dùng ý chí thôi.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)