HỎI: Thiền thì phải định. Như thế nào mới gọi là định?

ĐÁP: Hiệp nhứt nguyên lý cùng Trời Đất mới kêu bằng định. Nhờ Pháp Luân Thường Chuyển nó mới tới định. Hiệp khí cùng Trời Đất thì mới có định.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)