HỎI: Tại sao thiền mãi mà không thấy định?

ĐÁP: Tại làm không đúng, lo việc đời nhiều hơn việc đạo. Việc đạo là chỉ có nguyên khí của Trời Đất giải mở tất cả mọi sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm mà chúng ta không chú trọng điều đó, rồi chú trọng chuyện đời thì nó không bao giờ định được hết, tiến tới một bước mà lùi ba bước là vậy. Người hay ôm chuyện đời mà quên chuyện đạo.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)