HỎI: Vậy khi mình ngồi Thiền có nên nghe băng thuyết pháp của Thầy không?

ĐÁP: Tốt! Vì nghe băng để đánh thức và lập hạnh: thấy mình là người, phải sử dụng trí khôn của chính mình để phục vụ nhân quần; thấy mình nên khai triển tâm thức, không nên trì trệ nữa. Băng thuyết pháp hỗ trợ, giúp cho phần vía. Thay vì phần vía còn ngu muội bởi chủ nhân ông sắp đặt hồi trước, bây giờ nhờ chủ nhân ông sáng suốt nên thuyết phục và dẫn tiến cái vía tiến mau hơn, mở đường cho chủ nhân ông đi dễ hơn.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)