HỎI: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, có thể làm Thiền Định trước Pháp Luân không?

ĐÁP: Không có thể làm ngược. Người đi trước đã thành công làm trong trật tự, mình lại đi ngược là sau nầy nó có biến thể của nó, nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì, tới lúc đó ai trách nhiệm. Cho nên phải tuần tự, có đầu có đuôi, thượng bất chánh hạ tắc loạn. Chung ta tu, tu bộ đầu trước, rồi làm Pháp Luân giải cho cơ tạng nó đồng nhất, thì lúc đó nó mới êm ả trong người. Khi không ta vô ta làm ở dưới trước, rồi ở trên nó ứ đọng, không có ai giải, không có ai lo. Cứ lo tầng lầu chót sạch sẽ không, còn lầu thượng không ai quét dọn thì cũng như không, dơ dáy. Chứ ta lo ở trên trước, rồi trung tâm, rồi ở dưới, đâu đó nó sạch sẽ. Nhưng Vô Vi bây giờ có cách thanh lọc nữa, giúp cho người đạt tới sự thanh nhẹ sẵn có mau hơn và thấy sự sai lầm do việc tham dâm, ăn uống của chính mình quá độ, gây sự rắc rối trong nội tâm, nội tạng. Thức tâm thanh lọc, rồi mới thấy là ta tu đây là một cái phương pháp thanh lọc, từ trược điển đi tới thanh điển cũng là thanh lọc, mới tiến hóa nổi.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)