HỎI: Con đi làm về tối khoảng 10 giờ thì khoảng 11 giờ con ngồi thiền luôn, con nguyện xong là điển rút liền trên bộ đầu. Hôm nào con về nhà ngủ một giấc đúng 12 giờ con dậy ngồi thiền thì con phải tập trung hơi lâu thì điển mới rút. Cơ thể mệt mỏi mà sao ngồi thiền tốt, còn ngủ đầy đủ sao lại tập trung khó? Kính nhờ Thầy minh giải giùm cho con.

ĐÁP: Ngủ đầy đủ là mê thì tập trung khó. Những người thiền lâu năm rồi họ chỉ nằm 5 phút là họ ngồi dậy được rồi. Họ có 5 phút, ngủ một cái là họ ngồi dậy khỏe ru, không có gì. Thì nhìn nhận rằng mình làm chưa đúng mức, còn phần trược lấn áp cho nên thấy mệt mỏi. Nếu không có phần trược không bao giờ mệt mỏi.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)