HỎI: Thiền xong từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng, cảm thấy điển hồi lại. Sau vài tiếng đồng hồ, con có thể bắt đầu làm lại ba pháp Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền Định hay chỉ cần thở Pháp Luân để qua cơn mỏi và tiếp tục Thiền Định?

ĐÁP: Làm Pháp Luân Thường Chuyển là cần thiết trong giờ đó. Từ 11 giờ trở đi mình là Pháp Luân Thường Chuyển, Trời Đất thông khai, mượn cái trớn đó mở cái luồng điển trong cơ tạng. Làm Pháp Luân tốt lắm.

Nhưng sau khi thiền xong một cử đến 5 giờ sáng, nghỉ một hồi, rồi khi muốn hành thiền trở lại đó, có nên làm lại ba pháp hay chỉ cần bắt đầu ngay từ Pháp Luân Thường Chuyển?
Sớm mơi đó là mình ngồi thiền không cũng được.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)