HỎI: Ngồi thiền bị tê chân phải làm thế nào, có nên duỗi ra không?

ĐÁP: Nếu các bạn muốn thì có thể nói rằng: "Hết tê ta mới cho nhà ngươi đứng dậy", lấy cái thần thức nói vậy đó, thì ngồi một chặp, nó xòa ra hơi nóng rồi hết tê. Còn nếu sợ tê thì phải xả thiền. Riêng tôi, hồi trước gặp trường hợp đó tôi cũng sợ lắm, vì cảm thấy cặp giò hết đi được rồi, tôi cũng phải xả thiền. Sau tôi nghĩ mình tu như ông Thích Ca, ông tu ở trên núi, vậy mà ông ngồi được, còn mình cần xuất hồn, cần gì cái xác nữa. Tôi mới ngồi; thôi, tối nay thử cho nó tê tới đâu. Rồi tôi hạ lệnh: "Hết tê tao mới cho đứng dậy, còn không tao cho chết luôn" Chủ nhân ông nói vậy đó. Nó xòa một cái hết tê. Quả thật như vậy: Đêm đó tôi ngồi ba tiếng đồng hồ mà cũng như mới ngồi mười lăm phút. Mừng quá! Sau này tôi cũng có mách cho người anh tôi, anh cũng làm y như vậy và thành công. Rồi sau, tiếp tục nhiều bạn đạo cũng thành công, không còn tê chân nữa.
Bạch Thầy, như vậy là sau đêm đó, đêm khác kết quả cũng y như vậy?
Y như vậy, mừng quá rồi, chỉ nóng làm xòa. Nóng sau lưng làm mất cảm giác tê chân.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)