HỎI: Khi ngồi thiền cảm thấy nặng chĩu trên vầng trán?

ĐÁP: Đó là luồng điển hội tụ ở trên trán, tiếp tục niệm Phật thì sẽ được nhẹ

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)