HỎI: Lúc công phu nghe trong đầu kêu rét (như tiếng xe thắng gấp) và lúc lắc cái đầu thì nghe xương ở trên đầu kêu, như vậy là hiện tượng gì?

ĐÁP: Hiện tượng đó là khớp xương nó dang chứ không có gì hết. Cái trược điển lúc mình là Pháp Luân nó dồn đến bộ đầu nhiều quá, nó tức nó tung lên bộ đầu, làm cái "rét" vậy đó, hay là làm một cái "cắc" lớn. Đó là tiếng khớp xương nó dang ra. Nhờ Pháp Luân mình đã mạnh, động ở bên trên tức, nó tung ra, chứ không có gì hết. Nó đi một tiếng lớn chừng nào là nó sẽ rớt xuống, điển nó rớt ra ngoài, rồi nó sẽ tựu thanh điển ở bên trên. Sau này còn tiếng đó nhiều lần, rồi chúng ta nhắm mắt thấy sáng, sáng hơn người thường.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)