HỎI: Ngồi thiền khoảng được 10 phút là đầu con lắc quá, mà trong suốt thời gian con lúc nào cũng niệm Phật?

ĐÁP: Đó là phần trược trong người. Đốc mạch chưa thông thì phải bị lắc, có người bị lắc như vậy đến hai, ba năm mới yên. Còn phần bị nhức đầu thì nên kiểm soát lại vấn đề ăn uống, tốt hơn là phải thanh lọc.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)