HỎI: Khi ngồi thiền con cảm thấy trên đầu nó rần rần và sau xương sống nó nhột nhột, đó là hiện tượng gì?

ĐÁP: Trên đầu nó rần rần... tốt, mà sau xương sống đừng có lưu ý. Khi mà sau xương sống nhột nhột mình làm Pháp Luân, bởi vì tà khí nó có thể nhập vô mấy cái đốt xương sống. Cứ việc chú ý ngay chỗ này (đỉnh đầu), làm Pháp Luân để cho nó dồn lên trên và nó trụ hẳn ngay chỗ đó. Biết được cái chỗ có thể kêu bằng tà ma xâm nhập, ngay đốt xương sống nhột nhột, là mình bắt đầu làm Pháp Luân liền, giải nó ra, giải không ra bắt nó làm Chiếu Minh giải tiếp, giải cho nó ra hết.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)