HỎI: Khi qua phần Thiền Định cứ chuyển Pháp Luân thở nhẹ nhẹ chứ không thở hết sức như thở sáu cái được không?

ĐÁP: Bởi vì đúng mức thì tư nhiên nó phải nhẹ chứ không có ồ ạt nữa, cứ việc làm rồi tới đó đúng mức là nó nhẹ hơn. Bởi tại sao? Khi mà đúng mức ở trên này nó mở rồi, cái khi ông muốn làm Pháp Luân là nó bắt đầu mê rồi. Nó mê một phần rồi mới hít nhẹ nhẹ được, còn nó còn hít được vẫn hít, rồi sau này nó hết hít được tự nhiên nó nhẹ, lúc đó chúng ta mới thấy đã tiến lên trên chỗ nào, thấy không? Rồi nó mê rồi thôi, muốn hít cũng đâu có được, hết hít rồi, nó mở ở trong cái tầng khác.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)