HỎI: Tại sao có người khi bắt đầu ngồi thiền đã bị mê một lúc lâu?

ĐÁP: Bắt đầu ngồi thiền mà mê một lúc lâu là người đó đã thiền lâu rồi. Có kết quả, trên bộ đầu mở rồi thì vô nhắm mắt là đã mê. Những người đó không cần làm những cái kia cũng được, chỉ ngồi đó niệm Phật luôn luôn để xuất coi đi tới đâu.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)