HỎI: Thưa Thầy, tại sao khi Thiền Định phải dỗ ngủ?

ĐÁP: Khi Thiền Định dỗ ngủ, là lúc phẳng lặng hết rồi thì chúng ta dỗ ngủ để lấy lại trật tự hồi nãy mà chúng ta làm. Soi Hồn, Pháp Luân, rồi chúng ta ngồi thanh tịnh xem cái trật tự đã lập lại chưa? Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Có đường lối rõ rệt trong ngũ tạng, ngũ kinh của chúng ta. Người ta nói Ngũ Sắc Ngũ Quang, Huyền Sắc Huyền Quang là vậy đó! Nó phản chiếu bởi hồi nãy chúng ta làm, tập trung xuất ra. Soi Hồn cũng xuất ra, bây giờ ngồi thiền, nó hồi lại từ từ. Nhiều khi ngồi đây, cái vía hồi lại từ từ, nhưng cái hồn quyết định xuất thì cái phần trên này lên cao phải dòm thấy sáng ở trung tim chơn mày, thấy trật tự ở bên trong. Lập lại trật tự để thấy cái của chính mình, chỉ bấy nhiêu đó thôi.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)