HỎI: Sự dỗ ngủ trong lúc Thiền Định và ngủ ngồi là hai trạng thái khác nhau, hay chỉ là một?

ĐÁP: Khi thiền, luồng điển quân bình, trong mê có tỉnh, cố gắng dỗ ngủ trong giờ thiền thì sẽ thấy sáng ở tương lai. Còn ngủ ngồi, gục lên gục xuống không có lợi lộc gì hết.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)