HỎI: Ngủ ngồi như vậy có được tựa lưng vào ghế không?

ĐÁP: Cũng dựa lưng vào ghế, bởi vì tôi ngồi ghế xếp. Khi ngồi thiền thì không được! Khi thiền, tôi ngồi ngay, ngồi ở trên ghế đẩu. Khi tôi xả thiền đàng hoàng rồi, tôi mới ngủ ngồi trên ghế dựa.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)