HỎI: Thầy nói rằng, ngồi thiền cả đêm thì sáng dậy thấy khỏe. Vậy con nghe có người nói, ngồi thiền cả đêm, sáng ra lại thấy buồn ngủ là tại sao?

ĐÁP: Bởi vì luồng điển bên trên chưa có rút đủ. Nếu rút đủ, ngồi thiền cả đêm là chỉ thấy có khỏe thôi, mặt tươi, mắt sáng, không có buồn ngủ. Cho nên nhiều người ở Quy Thức cũng ngồi lục đục cả đêm mà sáng nó đi làm, nó đâu có than mệt đâu.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)