HỎI: Sau khi thiền, nằm xuống, thấy cơ thể gần như tan biến chỉ còn một điểm duy nhất ở trên đầu. Hiện tượng đó tốt hay xấu?

ĐÁP: Rất tốt, chú ý liên tục niệm Phật thì sẽ được tiến về cõi hư không đại định.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)