HỎI: Có luồng điển rút trên bộ đầu rồi có thể bắt đầu Mật Niệm Bát Chánh được không?

ĐÁP: Niệm Bát Chánh là khi có điển thì tập được rồi. Tập để kiểm chứng Bát Chánh: tám điểm của chúng ta ở đâu, ngày nay đã tiến tới đâu, chạy hay là không. Khi mà nó không chạy là chúng ta bận rộn chỗ nào, chúng ta kiểm thảo cái chuyện bận rộn hằng ngày. Vì đó mà nó xẩy ra việc này, chúng ta mới tìm ra lý do mà tu sửa. Đó là cái thước đo lường đời đạo song tu, niệm Bát Chánh là cái thước đo lường đời đạo song tu.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)