HỎI: Có hào quang, hà sa đã niệm Bát Chánh được chưa? Nếu niệm Bát Chánh chỉ thấy chuyển được một, hai huyệt, như thế có nên tập không?

ĐÁP: Phải bắt đầu tập dần dần sẽ đi đến trọn mấy điểm mà đã chỉ định.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)