HỎI: Lúc Mật Niệm Bát Chánh xong, con có nên thiền luôn không? Vì khi con thiền thì con thấy trước trán điển tỏa sáng rực và bộ đầu rút điển. Thiền giờ Dậu khi con có thanh điển bộ đầu, như vậy có lợi hay có hại? Vì Thầy có khuyên không nên thiền giờ Dậu (từ 6-10 giờ đêm)

ĐÁP: Có điển thì không sợ sự phá phách ở xung quanh, trực chỉ theo ánh sáng của luồng điển cái của vũ trụ mà đi. Người có điển có quyền tham thiền nhập định trong lúc đó.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)