HỎI: Khi niệm "Bát Nhã Ba La Mật Đa" sau mỗi bữa ăn, có cần thiết phải nhắm mắt không?

ĐÁP: Rất cần. Khi người thiền được thanh tịnh sẽ thấy rõ ý lực dẫn tiến vạn linh mà hành giả đã thâu thập tức là độ chứ không phải ăn.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)