HỎI: Có thể thay thế chú Bát Nhã bằng cách niệm Lục Tư Di Đà được không?

ĐÁP: Niệm Bát Nhã là có thể tạo một cái tập quán tốt, làm một trách nhiệm rõ ràng để giải nghiệp. Chúng ta ăn con thú, ăn cọng rau, cũng là rước nghiệp vào thân. Mà luồng điển đó không có minh giải đi lên trên, nó ứ đọng thì cái trí chúng ta làm sao sáng được. Cho nên Vô Vi tập những cái tập quán tốt như hai câu nguyện hướng về Quan Thế Âm, hướng về Đức Di Lạc. Luồng điển đó là luồng điển cực nhẹ, trong tâm ta được yên ổn khi thiền.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)