HỎI: Thầy đã nhập đại định, xin Thầy có thể hé mở cho chúng con biết đó là trạng thái như thế nào không?

ĐÁP: Nhập đại định đối với PLVVKHHBPP, muốn nhập định phải nhờ Pháp Luân Thường Chuyển khai mở nhiên hậu nhắm mắt lại thấy toàn thân yên ổn, phần hồn xuất khỏi thể xác, học hỏi tùy duyên và trình độ của hành giả mà tiến. Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm Khai, khi trí sáng tâm minh thì sẽ đi đứng dễ dãi, hiểu những chuyện người phầm chưa hiểu tới, cảm thông nguyên lý của Trời Đất, tiến về cõi ánh sáng mà thôi. Trong trạng thái đại định, không còn cảm thấy thể xác, ngũ uẩn giai không, tiến hóa dứt khoát, không còn lưu luyến trong giờ đại định.

(Trích từ sách : Thực Hành Tự Cứu)