THIỀN SƯ LƯƠNG SĨ HẰNG MINH GIẢNG
KINH A DI ĐÀ TẠI ÚC CHÂU NĂM 1986:

PHẦN MỘT  
KINH A DI ĐÀ CHÚ GIẢI