(TRANG SỐ 02)
  1. VôVi.IM 4.3 Chứng kiến và kể lại sự xuất hồn - Phật ban chiếu vui và thanh nhẹ
  2. VôVi.IM 5.1 Chấn động Từ Bi rất mạnh - Biết chổ yếu để trị bệnh cho chính mình - Phần 1
  3. VôVi.IM 5.2 Cảm nhận chấn động giải trược mạnh và rơi nước mắt khi nhắc đến ông Tư - Phần 2
  4. VôVi.IM 5.3 Ăn chay ăn mặn - -Kệ- Khuyết tu để có kết quả. Phần 3
  5. VôVi.IM 5.4 Phấn đấu tu - Niệm cảm thấy chấn động cao 3 tấc trên đỉnh đầu. Phần 4
  6. VôVi.IM 6.1 Kinh nghiệm xuất vía lần đầu tiên - Thật sư biết được cái "Biết"
  7. VôVi.IM 6.2 Thức tỉnh và biết mục đích của sư tu tập - Hành pháp để biết Đạo.
  8. VôVi.IM 6.3 Tu bằng trí bằng ý là tu như thế nào? - Mô Ni Châu là cái "Biết".
  9. Judy Diệu Hão chia sẻ các trải nghiệm khi thành thiền Vô Vi - Khám phá điển giới.
  10. VôVi.IM 7.1 Sống làm sao mà không sát sanh! - Cửu Huyền Thất Tổ.