(TRANG SỐ 03)
  1. VôVi IM 7.2: Nhân qủa là gì? - Giải ân oán xưa - Tu không cần thờ hình tượng.
  2. VôVi IM 7.3: Khác biệt giữa xuất Hồn và Vía - Tu Vô Vi không có truyền Tâm Ấn.
  3. VôVi IM 8.1: Chấn Động Từ Bi rất mạnh của Thượng Đế - Âm Ba Đại Hồn.
  4. VôVi IM 8.2 : Làm sao để tu xuất hồn dễ dàng?- Tu phải Hy Sinh..
  5. VôVi IM 8.3: Kiên trì tu hành sẻ có kết quả - Bị hút trược điển trong đời sống.
  6. VôVi IM 9.1 : Đố Ai Biết Được Chính Mình? - Trạng Thái Muốn Hòa Tan.
  7. VôVi IM 9.2: Trạng Thái Hút Trược Điển - Hòa là Gì?
  8. VôVi IM 9.3: Tu tạo ra chấn động Từ Bi - Thế nào là Đời Đạo Song Tu?
  9. VôVi IM 10.1: Đạo Là Gi`? - Dùng ý để kiểm soát cái cái đau của mình.
  10. VôVi IM 10.2: Tâm trụ là tâm trung thành - Tôi Tầm Đạo.