(TRANG SỐ 04)
  1. VôVi IM 10.3: Vía chửa bệnh như thế nào - Khẩu khai thần khí tán.
  2. VôVi IM 11.1: Tu Vô Vi xuất hồn được - Theo dõi diễn tiến xuất hồn...
  3. VôVi IM 11.2: Ham chơi Facebook nhiều quá nên mất điển - Ánh sáng bao trùm..
  4. VôVi IM 11.3: Tu làm sao cho hết tội - Cứu độ là giải khổ.
  5. VôVi IM 11.4: Giết con ma làm biếng - Tu khử trược lưu thanh là thành Đạo.
  6. VôVi IM 12.1: Tu thiền Vô Vi đi về sự thật của tâm linh - Ý nghiệp?
  7. VôVi IM 12.2: Thấy rõ trược điển - Cứu mình được là cứu tất cả.
  8. VôVi IM 12.3: Tại sao ngồi thiền bị lắc?
  9. VôVi IM 12.4: Từ Bi giải trược cho bạn đạo - Tu đúng thì trình độ thanh nhẹ tăng lên.
  10. Thanh Duy múa trong hào quang đầy tình thương thanh nhẹ.