(TRANG SỐ 05)
  1. VôVi IM 13.1: Tu phải chuyên tâm - Học Đạo từ sự thực hành.
  2. Vô Vi - VôVi IM 13.2: Tướng do tâm phát - Tu hành để có kết quả thực sự.
  3. VôVi IM 14.1 - Kiểm chứng xuất hồn - Tinh Khí Thần? - Trạng thái "Nửa Mê Nửa Tỉnh".
  4. VôVi IM 14.2: Quy Nguyên? - Khôn là biết cách tu hành để ...
  5. VôVi IM 14.3: Nhiều Thế Giới - Thiêng liêng nhập xác tức giận.
  6. VôVi IM 15.1: Pháp thở Chiếu Minh trị bệnh mất ngủ.
  7. VôVi IM 15.2: Đồng Thức -Thở chiếu minh giải bùa ếm.
  8. VôVi IM 15.3: Phát triển trực giác - Tại sao bị buồn giận?
  9. VôVi IM 15.4: Biến đổi tâm thức - Khóc là giải trược điển.
  10. VôVi IM 16.1: Dùng điển giải tâm - Dùng lý không giải tâm được.