(TRANG SỐ 06)
  1. Thanh Hằng chia sẻ trạng thái thiêng liêng linh diệu.
  2. Thanh Hằng và Sunny múa theo chấn động tinh thương thanh nhẹ.
  3. Kim Loan tu tự cứu và ảnh hưởng tốt giúp gia đình.
  4. Vi tính hóa con người. (Tạ Thái phỏng vấn anh Bá)
  5. Trò chuyện đối đáp bằng thơ - Điển Hóa Văn, tình thương ấm áp thanh nhẹ Trời ban.
  6. VôVi IM 16.2: Làm từ thiện cho vạn linh trong cơ thể - Hồn có phước -Tội hồn.
  7. VôVi IM 16.3: Tâm nhẹ thì không có ý.
  8. VôVI IM 17.1: Tu bỏ tánh hư tật xấu thì có thể cứu hàng triệu người - Có tâm là gì?
  9. VôVI IM 17.2: Thông đỉnh đầu - Làm sao biết bị hút trược?
  10. VôVi IM 17.3: Tâm trụ thì Từ Bi tỏa rộng.