(TRANG SỐ 08)
  1. Vô Vi - VôVI IM 19.1: Dung Điển Linh Quang.
  2. VôVi IM 19.2: Giọt sương rơi trở về - Chia sẻ phương cách giải trược điển.
  3. VôVi IM 19.3: Sóng Nhồi Điêu Luyện Tâm Linh - Tình và Nghĩa.
  4. VôVi IM 20: Nhiều trạng thái của điển trược.
  5. VôVi IM 20.2: Siêu Nhiên Siêu Phàm -Tu cần phải vun bồi điển thanh cho dồi dào.
  6. VôVI IM 26: Không Không Gian và Không Thời Gian.
  7. VôVi IM 27.1: Thiền là hợp tác làm việc với Trời.
  8. VôVi IM 27.2 - Bị ma đè khi ngủ - Cảm giác khi giải trược điển.
  9. VôVi IM 27.3 - Tìm gặp pháp tu thiền Vô Vi - Tu Vô Vi tự chửa bệnh và giải bùa ếm.
  10. VôVi IM 28.1- Phán xét Tâm Linh là sao? - Làm sao để trả nợ đời?