Phương pháp công phu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp:
 1. Phần thực hành trong 6 tháng đầu.
 2. Phần thực hành sau 6 tháng.
 3. Các pháp hành thêm.
 4. Những thắc mắc, ấn chứng của hành giả khi hành thiền:
  • PHẦN VIDEO  
  • PHẦN AUDIO  
  • ĐỌC TEXT FILES  
 5. Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. 
 6. Cách bắt Ấn Tam Muội. 
Tham khảo thêm phần công phu Đức Thầy thực hiện từng năm:
Năm 1980    Năm 1982    Năm 1986
Năm 1993 (Phụ đề: Anh, Việt, Pháp
bấm hình bánh xe răng cưa để chọn ngôn ngữ)
Muốn qua phần thắc mắc về Tâm Linh & Đời Sống:
 • VIDEO
 • AUDIO