Phương pháp công phu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp:
  1. Phần thực hành trong 6 tháng đầu. Bấm Đây!
  2. Phần thực hành sau 6 tháng. Bấm Đây!
  3. Các pháp hành thêm. Bấm Đây!
  4. Những thắc mắc, ấn chứng của hành giả khi hành thiền:
  5. Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật.Bấm Đây!
  6. Cách bắt Ấn Tam Muội.Bấm Đây!
Tham khảo thêm phần công phu Đức Thầy thực hiện từng năm:
Năm 1980    Năm 1982    Năm 1986
Năm 1993 (Multi languages subtitles)
Muốn qua phần thắc mắc về Tâm Linh & Đời Sống: