TRANG 13             (Tổng hợp lời chia sẻ của anh Bá Bấm đây!)
 1. VôVi IM 29.2 - Phật ban chiếu chấn động thanh nhẹ.
 2. Trạng thái HÒA vào mọi thứ - Mê chấp.
 3. Làm sai - Tội muôn ngàn kiếp dồn giải -Duyên nghiệp - Sai luật Phật.
 4. Chú 60 Tuổi Chia Sẽ Kết Quả hành pháp VôVi.
 5. Vo vi im tại sapa [Phần 1] , [Phần 2] , [Phần 3] , [Phần 4]
 6. Anh Bá tại thiền đường Duyên Lành Củ Chi (2019/03/31) [Phần 1] và [Phần 2]
 7. Thiền Viện Tâm Linh và Sức Khỏe. (03/2019) [Phần 1] , [Phần 2] , [Phần 3]
  TRANG THỨ HAI MƯƠI SÁU
  TRANG THỨ HAI MƯƠI BẢY